WebRunPro 2.0.1

WebRunPro 2.0.1

WebRunApps – 0,6MB – Shareware – Windows
That's right! WebRun is a software for Windows that allows you to run any program installed on your PC, simply by clicking a link inside an HTML page. WebRun also opens documents, launches command line commands and .bat files! The browser is the main application we use today in our PCs. Going back and forth to the desktop or the Start menu to launch your favorite app, is just a waste of time.

- Pass command line parameters to .bat files and executables
- Confirmation feature, confirm any WebRun action
- Whitelist feature, allow only whitelisted commands - great for intranet applications
- Full support for double quotes in command line commands, useful for .bat files and executables.

Tổng quan

WebRunPro là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi WebRunApps.

Phiên bản mới nhất của WebRunPro là 2.0.1, phát hành vào ngày 19/10/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/10/2015.

WebRunPro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,6MB.

WebRunPro Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho WebRunPro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
WebRunApps
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.